28.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Договор между народна република България и съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела(ратифициран с указ № 784 на държавния съвет от 15 април 1975 г. - дв, бр. 33 от 1975 г. в сила от 18 ...
 • Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII народно събрание на 25 май 2000 г. - дв, бр. 47 от 2000 г. в сила от 29 април 2001 г.)
 • Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. (*1)
 • Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ
 • Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за осигурителните каси
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Наредба за трудоустрояване
 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за хазарта

Нови актове

 • Изменения на приложението към международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.(приети по време на дипломатическа конференция, проведена в периода от 21 до 25 юни 2010 г. в манила, филипинит...
 • Меморандум за разбирателство между министъра на националната отбрана на република полша, министерството на отбраната на република България, министерството на отбраната на република хърватия, министерството на отбраната на чешката република, федералното...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (дв, бр. 33 от 2013 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в република България (дв, бр. 45 от 2005 г.)
 • Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. за изменение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)
 • Постановление № 29 от 19 февруари 2014 г. за изменение на наредбата за осигурителните каси, приета с постановление № 89 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 37 от 2001 г.)
 • Постановление № 30 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 1...
 • Постановление № 31 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с постановление № 29...
 • Постановление № 32 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с постановление № 32 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 19 от 2002 г.)
 • Постановление № 33 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000...
 • Постановление № 34 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)
 • Постановление № 35 от 20 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират по закона за хазарта, приета с постановление № 289 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 92 от 2012 г.)
 • Постановление № 36 от 20 февруари 2014 г. за допълнение на наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета ...
 • Решение № 98 от 20 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "бунилото", участъци "бунилото-изток" и "бун...