11.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 12

Променени актове

 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 • Наредба № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от приоритетна ос №...
 • Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
 • Наредба № 2 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
 • Наредба № 6 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на проду...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"

Нови актове

 • Закон за изменение на закона за гражданското въздухоплаване (дв, бр. 94 от 1972 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. "инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" ...
 • Наредба за допълнение на наредба № 6 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители (дв, бр. 69 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (дв, бр. 88 от 2004 г.)
 • Постановление № 14 от 5 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на класификатора на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, приет с постановление № ...
 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура" (дв, бр. 36 от 2011 г.)
  Решение № 10580 от 12 юли 2013 г. по административно дело № 1856 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 12 от 2014 г.)
 • Решение № 51 от 3 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "инджова върба - 2", разположено в землището на ...
 • Решение № 52 от 3 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "стария даскал", разположено в землището на с. коб...
 • Указ № 22 OT 05.02.2014 г. за обнародване на закона за изменение на закона за гражданското въздухоплаване