25.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Закон за пътищата
 • Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
 • Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 22 от 22 декември 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
 • Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)

Нови актове

 • Декларация във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа
 • Закон за изменение и допълнение на закона за пътищата (дв, бр. 26 от 2000 г.)
 • Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на република България и правителството на черна гора (одобрен с решение № 23 от 17 януари 2014 г. на министерския съвет. в сила от 2...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 39...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (дв, бр. 9 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата (дв, бр. 81 от 2008 г.)
 • Постановление № 27 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 192 на министерския съвет от 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа (дв, бр. 64 от 2009 г.)
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на дп "ръководство на въздушното движение"
 • Решение № 85 от 17 февруари 2014 г. за даване на съгласие за прехвърляне на права и задължения и за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните бог...
 • Решение № 88 от 17 февруари 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали (метапсамити), от находище "долината", община "тунджа", област ямбол, на "инмат" - оод, софия
 • Решение № 89 от 17 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с решение № 545 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 60 от 2004 г.)
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Указ № 24 от 20.02.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за пътищата