21.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

 • Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в република България
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
 • Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост

Нови актове

 • Наредба № 2 от 6 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "нервни болести"
 • Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "педиатрия"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в република България (дв, бр. 109 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 111 от 2013 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (дв, бр. 41 от 2006 г.)
 • Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 23 от 14 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по българското национално участие в експо 2015 в милано, италия
 • Постановление № 24 от 14 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за отбелязване през 2014 г. на 10-годишнината от членството на република България в нато
 • Постановление № 25 от 14 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 26 от 14 февруари 2014 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за държавната собственост, приет с постановление № 254 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (дв, бр. 55 от 2012 г.)
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7 от 10 февруари 2014 г.
 • Спогодба между държавната агенция за метрологичен и технически надзор на република България и държавния комитет по стандартизация на република беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието (одобрен...