15.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките ...
 • Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на ...
 • Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
 • Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България
 • Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на минис...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 37 от 25 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към терит...
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз
 • Решение № 117 от 21 февруари 2003 г. за приемане на списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г. (загл. изм. - дв, бр. 111 от 2004 г.)
 • Списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г. (загл. изм. - дв, бр. 111 от 2004 г.)
 • Споразумение за учредяване на черноморска банка за търговия и развитие(ратифицирано със закон, приет от 37-о народно събрание на 20 декември 1996 г. - дв, бр. 110 от 1996 г. в сила за република България от 24 януари 1997 г.)

Нови актове

 • Изменение на споразумението за учредяване на черноморска банка за търговия и развитие, прието с решение № 131 на съвета на управителите на банката от 19 юни 2011 г.(ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 20 юни 2012 г. - дв, бр...
 • Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (дв, бр. 55 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България (дв, бр. 97 от 2013 г.)
 • Постановление № 78 от 10 април 2014 г. за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по българската национална телевизия и българското национално радио и техните регионални центрове
 • Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 80 от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с постановление № 291 н...
 • Постановление № 81 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
 • Постановление № 82 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 83 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.
 • Постановление № 84 от 10 април 2014 г. за приемане на устройствен правилник на авиоотряд 28
 • Решение № 201 от 10 април 2014 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
 • Решение № 202 от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на решение № 117 на министерския съвет от 2003 г. за приемане на списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежн...
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател бойко борисов и бившия директор на агенция "митници" ...
 • Указ № 68 от 08.04.2014 г. за награждаване на г-н андерс фог расмусен - генерален секретар на нато, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 71 от 09.04.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство червена вода, община русе, област русе
 • Указ № 73 от 08.04.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
  Устройствен правилник на авиоотряд 28