29.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 37

Променени актове

 • Наредба № 2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България
 • Наредба № 4 от 6 април 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия"
 • Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 74 от 31 март 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на европейския парламент от република България през 2014 г.
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Решение № 122 от 2 март 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Решение № 802 от 4 декември 2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Нови актове

 • Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ
 • Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ
 • Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
 • Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания
 • Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ
 • Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
 • Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
 • Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожновенерически и психични заболявания
 • Наредба № Iз-849 от 17 април 2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в академията на министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България (дв, бр. 94 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия" (дв, бр. 37 от 2006 г.)
 • Постановление № 93 от 24 април 2014 г. за приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
 • Постановление № 94 от 24 април 2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от закона за здравното осигуряване
 • Постановление № 95 от 24 април 2014 г.за изменение и допълнение на наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в приста...
 • Постановление № 96 от 25 април 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 97 от 25 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.
 • Постановление № 98 от 25 април 2014 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България, приет с постановление № 46 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 25 от 2010 г.)
 • Постановление № 99 от 25 април 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 74 на министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на европейския парламент от републик...
 • Решение № 16747 от 14 декември 2013 г. по административно дело № 10123 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 37 от 2014 г.)
 • Решение № 223 от 24 април 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Указ № 78 от 23.04.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство помен, община две могили, област русе