1.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
 • Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършва...
 • Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях

Нови актове

 • Допълнителен протокол към женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите на въоръжени конфликти с немеждународен характер (протокол IІ) (приет в женева на 8 юни 1977 г. ратифициран с указ на държавния съвет № 1586 от ...
 • Допълнителен протокол към женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (протокол І)(приет в женева на 8 юни 1977 г. ратифициран с указ на държавния съвет № 1586 от 4 август 1989 г.; дв, ...
 • Допълнителен протокол към женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно приемането на допълнителна отличителна емблема (протокол ІІІ)(приет в женева на 8 декември 2005 г. ратифициран със закон на нс от 19 юли 2006 г.; дв, бр. 62 от 2006 г. в си...
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между министерството на отбраната на република България, министерството на националната отбрана на република гърция и министъра на националната отбрана на република полша относно изграждането, адми...
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на република България към конвенцията за учредяването на европе...
 • Наредба за допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (дв, бр. 1 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (дв, бр. 107 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-год...
 • Постановление № 64 от 21 март 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2014 г.
 • Постановление № 65 от 21 март 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на българската академия на науките
 • Постановление № 66 от 21 март 2014 г. за допълнение на методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с постановление № 92 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 36 от 2012 г.)
 • Постановление № 67 от 21 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета с постановление № 113 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 43 от 2006 г.)
 • Постановление № 68 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 • Постановление № 69 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на министерството на земеделието и храните
 • Постановление № 70 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
 • Решение № 23-нс от 28 март 2014 г.
 • Решение за попълване състава на комисията по отбрана
 • Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на нато
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за промяна в състава на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в интерпарламентарната асамблея по православие
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа
 • Указ № 56 от 25.03.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на република бълг...
 • Указ № 57 от 26.03.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между министерството на отбраната на република България, министерството на националната отбрана на република гърция и министъра на националната отбрана...
 • Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани ...