4.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
 • Постановление № 71 от 28 март 2014 г. за утвърждаване на стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
 • Постановление № 74 от 31 март 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на европейския парламент от република България през 2014 г.
 • Постановление № 75 от 1 април 2014 г. за приемане на наредба за организацията и контрола по изпълнението на националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (дв, бр. 97 от 2008 г.)
 • Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (д...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (дв, бр. ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на европейския съюз, или др...
 • Наредба за организацията и контрола по изпълнението на националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
 • Наредба за отменяне на наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (дв, бр. 74 от 2004 г.)
 • Решение № 14249 от 3 ноември 2011 г. по административно дело № 868 от 2011 г. (обн. - дв, бр. 31 от 2014 г.)
 • Решение № 33-нс от 30 март 2014 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга - удостоверение за избран за народен представител
 • Решение № 5 от 27 март 2014 г. по конституционно дело № 2 от 2014 г.

Нови актове

 • Инструкция № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
 • Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 • Наредба № н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на европейския съюз, или друга държава - страна по с...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.