25.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 36

Променени актове

 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
 • Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от закона за администрацията
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите
 • Решение № 29-еп от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България на 25 май 2014 г.
 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет
 • Устройствен правилник на селскостопанската академия

Нови актове

 • Меморандум между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на република сърбия за сътрудничество в областта на вътрешноведомствения контрол(одобрен с решение № 582 от 2 октомври 2013 г. на минис...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (дв, бр. 74 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (дв, бр. 59 от 2012 г.)
 • Постановление № 85 от 17 април 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите, приет с постановление № 221 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 76 от 2007 г.)
 • Постановление № 86 от 17 април 2014 г. за закриване на консултативни съвети по чл. 21, ал. 1 от закона за администрацията
 • Постановление № 87 от 17 април 2014 г. за определяне на държавна агенция "национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на решение 1104/2011/ес на европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично...
 • Постановление № 88 от 17 април 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 89 от 17 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.
 • Постановление № 90 от 17 април 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.
 • Постановление № 91 от 17 април 2014 г. за изменение на устройствения правилник на селскостопанската академия, приет с постановление № 226 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 83 от 2008 г.)
 • Постановление № 92 от 23 април 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление № 298 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 111 от 2003 г.)
 • Протокол между правителството на република България и правителството на република сърбия за прилагане на споразумението между европейската общност и република сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица(утвърден с решение № 6 от 12 яну...
 • Решение № 227-еп от 23 април 2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с решение № 29-еп от 29 март 2014 г. на цик, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на европейския парламент от република бъ...
 • Указ № 79 от 23.04.2014 г. за назначаване на метин мехмедов сюлейманов за член на централната избирателна комисия