8.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
 • Постановление № 4 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 334 на министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина (дв, бр. 99 от 2011 г.)
 • Договор № рд-нс-01-4 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз
 • Наредба № 10 от 4 март 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "анестезия и интензивно лечение"
 • Наредба № 15 от 13 август 2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "гръдна хирургия"
 • Наредба № 16 от 4 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "пневмология и фтизиатрия"
 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "инфекциозни болести"
 • Наредба № 21 от 28 юни 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ортопедия и травматология"
 • Наредба № 23 от 18 ноември 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт "лицево-челюстна хирургия"
 • Наредба № 23 от 25 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кожни и венерически болести"
 • Наредба № 25 от 29 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "гастроентерология"
 • Наредба № 28 от 1 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "вътрешни болести"
 • Наредба № 29 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ревматология"
 • Наредба № 3 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиохирургия"
 • Наредба № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт "медицинска онкология"
 • Наредба № 34 от 3 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"
 • Наредба № 35 от 8 юли 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ушно-носно-гърлени болести"
 • Наредба № 36 от 6 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "очни болести"
 • Наредба № 37 от 20 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неврохирургия"
 • Наредба № 40 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична токсикология"
 • Наредба № 44 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична имунология"
 • Наредба № 45 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "спешна медицина"
 • Наредба № 46 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична алергология"
 • Наредба № 6 от 10 февруари 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ендокринология и болести на обмяната"
 • Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната информационна система...
 • Наредба № 8 от 23 март 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична хематология"
 • Наредба № Iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Нови актове

 • Договор за изменение и допълнение на договор № рд-нс-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз (дв, бр. 3 от 2014 г.)
 • Меморандум във връзка с участието в европейски експертен център за публично-частно партньорство (еUROPIAN ррр ехреRTISE сеNTRE - ерес) между европейската инвестиционна банка, комисията на европейските общности, федералното министерство на финансите на ...
 • Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция и в рамките на комисията нато - украйна между министерството на външните работи на република България и министерството на външните работи на украйна (одобрен с решение № 656 ...
 • Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
 • Наредба за допълнение на наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 44 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрира...
 • Наредба за изменение на наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология" (дв, бр. 11 от 2010 г.)
 • Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
 • Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати
 • Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати
 • Постановление № 72 от 28 март 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 334 на министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина (дв, бр. 99 от 2011 г.)
 • Постановление № 73 от 28 март 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с постановление № 226 на министерския съвет от 2003 г. ...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (дв, бр. 61 от 2003 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете държави, свързваща град златоград в република България и град ксанти в ре...
 • Указ № 58 от 26.03.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал живко михайлов михайлов от длъжността директор на дирекция "логистика" в министерството на отбраната и от военна служба
 • Указ № 59 от 26.03.2014 г. за награждаване на академик иван тодоров тодоров с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 60 от 26.03.2014 г. за награждаване посмъртно на генерал-полковник симеон стефанов симеонов с орден "за военна заслуга" първа степен
 • Указ № 61 от 26.03.2014 г. за награждаване на о.з. генерал-майор тодор трифонов тодоров с орден "за военна заслуга" първа степен
 • Указ № 62 от 26.03.2014 г. за награждаване посмъртно на полковник атанас илиев атанасов с орден "за военна заслуга" втора степен
 • Указ № 63 от 26.03.2014 г. за награждаване посмъртно на полковник атанас асенов димитров с орден "за военна заслуга" втора степен
 • Указ № 64 от 26.03.2014 г. за награждаване посмъртно на полковник георги пенков божилов с орден "за военна заслуга" втора степен
 • Указ № 65 от 26.03.2014 г. за награждаване посмъртно на полковник димо иванов димов с орден "за военна заслуга" втора степен
 • Указ № 66 от 26.03.2014 г. за награждаване на о.з. полковник филип георгиев цеков с орден "за военна заслуга" втора степен
 • Указ № 67 от 28.03.2014 г. за награждаване на о.з. полковник тома тасев ковачев с орден "за военна заслуга" втора степен