11.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (кодекс SтсW)
 • Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта
 • Решение № 29-еп от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България на 25 май 2014 г.

Нови актове

 • Закон за изменение на закона за енергията от възобновяеми източници (дв, бр. 35 от 2011 г.)
 • Изменения от манила на кодекса към международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.(приети по време на дипломатическа конференция, проведена в периода от 21 до 25 юни 2010 г. в манил...
 • Постановление № 76 от 4 април 2014 г. за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "транспорт" по регламент (ес) № 1316/2013 на европейския парламент и на съвета за създав...
 • Постановление № 77 от 4 април 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта, приет с постановление № 151 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 64 от 2003 г.)
 • Решение № 195 от 4 април 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "белинда", участък "изток", община момчилград, област кърджали, на "еврострой - 2004" - оод, гр. кърджали
 • Решение № 197 от 4 април 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци, от находище "чаирите", участъци "северен" и "южен", община аврен, област варна, на "лонгоз 04" - оод, варна
 • Решение № 96-еп от 8 април 2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с решение № 29-еп от 29 март 2014 г. на цик, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на европейския парламент от република бълг...
 • Решение във връзка с великденската ваканция на народното събрание за 2014 г.
 • Указ № 69 от 09.04.2014 г. за обнародване на закона за изменение на закона за енергията от възобновяеми източници
 • Указ № 70 от 09.04.2014 г. за връщаNE за ново обсъждане в народното събрание закона за сметната палата