13.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за електронното управление
 • Закон за изменение и допълнение на закона за устройството на черноморското крайбрежие (дв, бр. 48 от 2007 г.)
 • Закон за интеграция на хората с увреждания
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Закон за сметната палата
 • Закон за туризма
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № 11 от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките
 • Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (загл. доп. - дв, бр. 36 от 2009 г.)
 • Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2014 г.)
 • Наредба № 4 от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
 • Наредба № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите
 • Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура"
 • Постановление № 234 от 1 август 2011 г. за политиката на република България на участие в международното сътрудничество за развитие
 • Правилник за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2008 г.)
 • Решение № 29-еп от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България на 25 май 2014 г.

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (дв, бр. 28 от 2004 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители (дв, бр. 58 от 1998 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за устройството на черноморското крайбрежие (дв, бр. 48 от 2007 г.)
 • Наредба № 1 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности
 • Наредба № 2 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения
 • Наредба № 7 от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
 • Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките (дв, бр. 22 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (дв, бр. 6 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от закона за кредитните институции (дв, бр. 36 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките (дв, бр. 102 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите (дв, бр. 33 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2007 г. за условията и реда на провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура" (дв, бр. 55 от 2007 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 12 от 2007 г. за надзор на консолидирана основа (дв, бр. 107 от 2007 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 17 от 2001 г. за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от закона за кредитните институции (дв, бр. 19 от 2001 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 7 от 2006 г. за големите експозиции на банките (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 9 от 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (дв, бр. 38 от 2008 г.)
 • Постановление № 102 от 7 май 2014 г. за координация по въпросите на регионалното сътрудничество
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите (дв, бр. 69 от 2005 г.)
 • Решение № 310-еп от 8 май 2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с решение № 29-еп от 29 март 2014 г. на цик, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на европейския парламент от република България
 • Решение за дейността на народното събрание през месец май 2014 г.
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на дкевр за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни бо...
 • Указ № 100 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал цанко иванов стойков от длъжността командир на 3-та авиационна база
 • Указ № 101 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник иван тодоров лалов на длъжността командир на 3-та авиационна база и удостояване на полковник иван тодоров лалов с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 102 от 28.04.2014 г. за назначаване на капитан I ранг мален стефанов чубенков на длъжността командир на военноморската база и удостояване на капитан I ранг мален стефанов чубенков с висше офицерско звание "комодор"
 • Указ № 103 от 28.04.2014 г. за удостояване на полковник борислав владимиров сертов с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 104 от 28.04.2014 г. за назначаване на капитан I ранг кирил йорданов михайлов на длъжността директор на дирекция "операции и подготовка" в министерството на отбраната и удостояване на капитан I ранг кирил йорданов михайлов с висше офицерско зван...
 • Указ № 105 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник валентин игнатов кръстев на длъжността директор на дирекция "логистика" на министерството на отбраната и удостояване на полковник валентин игнатов кръстев с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 106 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал христо иванов тихинов от длъжността директор на дирекция "комуникационни и информационни системи" и от военна служба
 • Указ № 107 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник емил иванов шошев на длъжността директор на дирекция "комуникационни и информационни системи" на министерството на отбраната
 • Указ № 108 от 28.04.2014 г. за освобождаване на комодор митко александров петев от длъжността командир на военноморската база, назначаване на комодор митко александров петев на длъжността началник на военна академия "г. с. раковски" и удостояване на ко...
 • Указ № 109 от 28.04.2014 г. за удостояване на комодор георги христов фиданов с висше офицерско звание "контраадмирал"
 • Указ № 110 от 28.04.2014 г. за удостояване на бригаден генерал марин панайотов начев с висше офицерско звание "генерал-майор"
 • Указ № 111 от 28.04.2014 г. за удостояване на бригаден генерал драгомир здравков димитров с висше офицерско звание "генерал-майор"
 • Указ № 112 от 28.04.2014 г. за удостояване на полковник георги костадинов миленов с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 113 от 29.04.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство черни връх, община камено, област бургас
 • Указ № 117 от 10.05.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройството на черноморското крайбрежие
 • Указ № 118 от 10.05.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители
 • Указ № 119 от 10.05.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки
 • Указ № 80 OT 28.04.2014 г. за изменение на указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
 • Указ № 81 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал симеон христов симеонов от длъжността началник на отбраната и от военна служба
 • Указ № 82 от 28.04.2014 г. за освобождаване на контраадмирал румен георгиев николов от длъжността командир на военноморските сили и удостояване на контраадмирал румен георгиев николов с висше офицерско звание "вицеадмирал"
 • Указ № 83 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал-лейтенант стефан стефанов василев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба
 • Указ № 84 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал-майор нейко ненов ненов от длъжността командир на сухопътните войски и назначаване на генерал-майор нейко ненов ненов на длъжността заместник-началник на отбраната
 • Указ № 85 от 28.04.2014 г. за освобождаване на контраадмирал георги ангелов георгиев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба
 • Указ № 86 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал-майор константин веселинов попов от длъжността командир на военновъздушните сили и назначаване на генерал-майор константин веселинов попов на длъжността заместник-началник на отбраната
 • Указ № 87 от 28.04.2014 г. за освобождаване на генерал-лейтенант атанас николов самандов от длъжността командващ на съвместното командване на силите и от военна служба
 • Указ № 88 от 28.04.2014 г. за назначаване на контраадмирал георги цветанов мотев за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ на съвместното командване на силите
 • Указ № 89 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал стефан христов петров от длъжността директор на дирекция "операции и подготовка" на министерството на отбраната и назначаване на бригаден генерал стефан христов петров на длъжността началн...
 • Указ № 90 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал андрей илиев боцев от длъжността началник на щаба на сухопътните войски
 • Указ № 91 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал красимир кънчев кънев от длъжността заместник-командир на сухопътните войски и от военна служба
 • Указ № 92 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал любчо спасов тодоров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и назначаване на бригаден генерал любчо спасов тодоров на длъжността заместник-командир на сухопътните войски
 • Указ № 93 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник пламен асенов атанасов на длъжността началник на щаба на сухопътните войски и удостояване на полковник пламен асенов атанасов с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 94 от 28.04.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал румен георгиев радев от длъжността заместник-командир на военновъздушните сили, назначаване на бригаден генерал румен георгиев радев на длъжността командир на военновъздушните сили и удост...
 • Указ № 95 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник анатолий цветанов кръстев на длъжността заместник-командир на военновъздушните сили и удостояване на полковник анатолий цветанов кръстев с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 96 от 28.04.2014 г. за освобождаване на комодор димитър минев денев от длъжността заместник-командир на военноморските сили, назначаване на комодор димитър минев денев на длъжността командир на военноморските сили и удостояване на комодор димитъ...
 • Указ № 97 от 28.04.2014 г. за освобождаване на комодор димитър ангелов ангелов от длъжността началник на военна академия "г. с. раковски" и назначаване на комодор димитър ангелов ангелов на длъжността заместник-командир на военноморските сили
 • Указ № 98 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник димитър крумов илиев на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и удостояване на полковник димитър крумов илиев с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 99 от 28.04.2014 г. за назначаване на полковник михаил димитров попов на длъжността командир на 68-а бригада "специални сили" и удостояване на полковник михаил димитров попов с висше офицерско звание "бригаден генерал"