20.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 42

Променени актове

 • Национален номерационен план на република България
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл...
 • Постановление № 313 от 17 ноември 2004 г. за създаване на национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет
 • Правилник за устройството и организацията на работа на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет
 • Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по трансплантация по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, закона за здравето и закона за лечебните заведения
 • Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

Нови актове

 • Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
 • Постановление № 107 от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд на европейския съюз и европ...
 • Постановление № 108 от 10 май 2014 г. за изменение на постановление № 313 на министерския съвет от 2004 г. за създаване на национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет (дв, бр. 104 от 2004 г.)
 • Постановление № 109 от 10 май 2014 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.
 • Постановление № 111 от 13 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 112 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по трансплантация по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, закона за здравето и закона за лечебните заведе...
 • Постановление № 117 от 15 май 2014 г. за приемане на наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
 • Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
 • Програма за сътрудничество между министерството на образованието и науката на република България и министерството на науката, образованието и спорта на република хърватия в областта на науката и образованието за периода от 2014 до 2017 г.(одобрена с ...
 • Решение № 189 от 24 април 2014 г. за изменение на националния номерационен план (дв, бр. 14 от 2009 г.)
 • Решение № 215 от 9 май 2014 г. за изменение на техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 88 от 2007 г.)