26.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 43

Променени актове

 • Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър ...
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (дв, бр. 82 от 2006 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Нови актове

 • Наредба № н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на република България и за подаване на инфор...
 • Наредба за изменение на наредба за изменение и допълнение на наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (дв, бр. 22 от 2014 г.)
 • Постановление № 113 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за народната просвета (дв, бр. 68 от 1999 г.)
 • Постановление № 114 от 14 май 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
 • Постановление № 115 от 14 май 2014 г. за допълнение на наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с постановление № 171 на министе...
 • Постановление № 116 от 15 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв...
 • Указ № 120 от 16.05.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство средище, община кайнарджа, област силистра
 • Указ № 121 от 19.05.2014 г. за пренасрочване на насрочения с указ № 115 от 8 май 2014 г. частичен избор за кмет на кметство джулюница, община лясковец, област велико търново