27.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 44

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 • Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции
 • Наредба № 7 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
 • Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
 • Наредба № н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 37 от 25 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към терит...
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.

Нови актове

 • Наредба № н-5 от 13 май 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 15 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (дв, бр. 40 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции (дв, бр. 36 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (дв, бр. 75 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (дв, бр. 44 от 2011 г.)
 • Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд, европейския фонд за...
 • Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд на европейския съюз и от...
 • Постановление № 120 от 20 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засил...
 • Постановление № 121 от 20 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
 • Постановление № 122 от 20 май 2014 г. за одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.
 • Постановление № 123 от 20 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.
 • Постановление № 124 от 20 май 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за 2014 г.
 • Постановление № 125 от 20 май 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за устройството и дейността на национален музей на българското изобразително изкуство