9.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 39

Променени актове

 • Методика за определяне на цени на балансираща енергия
 • Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)
 • Правила за търговия с електрическа енергия
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж

Нови актове

 • Административна спогодба между правителството на република България и правителството на канада за прилагане на спогодбата за социална сигурност между република България и канада (одобрена с решение № 192 от 14 март 2012 г. на министерския съ...
 • Наредба № 4 от 23 април 2014 г. за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (дв, бр. 70 от 2002 г.)
 • Правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия (дв, бр. 66 от 2013 г.)
 • Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж (дв, бр. 35 от 2003 г.)
 • Решение № 260-нс от 30 април 2014 г.
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Спогодба за социална сигурност между република България и канада (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 30 януари 2013 г. - дв, бр. 14 от 2013 г. в сила от 1 март 2014 г.)