27.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 53

Променени актове

 • Изборен кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наказателен кодекс
 • Граждански процесуален кодекс
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства
 • Закон за водите
 • Закон за военната полиция
 • Закон за горите
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за държавните такси
 • Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на животните
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
 • Закон за защита при бедствия
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за правната помощ
 • Закон за пътищата
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за частната охранителна дейност
 • Закон за чужденците в република България
 • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
 • Наредба № 12 от 30 септември 2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на правосъдието (загл. изм. - дв, бр. 53 от 2014 г.)
 • Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство

Нови актове

 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Наредба № рд-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по черноморското и дунавското крайбрежие и монитори...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (дв, бр. 18 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (дв, бр. 49 от 2008 г.)
 • Определение № 2 от 17 юни 2014 г. по конституционно дело № 6 от 2014 г.
 • Определение от 7 април 2014 г. по административно дело № 3754 от 2014 г. (обн. - дв, бр. 53 от 2014 г.)
 • Постановление № 165 от 20 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
 • Постановление № 166 от 23 юни 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 85 на министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (дв, бр. 35 от 2007 г.)
 • Решение № 2892 от 27 февруари 2014 г. по административно дело № 12741 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 53 от 2014 г.)
 • Решение № 413 от 20 юни 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "голеш", с. изгрев, община царево, област бургас, н...
 • Указ № 150 от 18.06.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство вардун, община търговище, област търговище
 • Указ № 151 от 18.06.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство руец, община търговище, област търговище
 • Указ № 152 от 24.06.2014 г. за обнародване на закона за министерството на вътрешните работи