13.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 49

Променени актове

 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 112 от 4 юни 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
 • Закон за водите
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за геодезията и картографията
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
 • Наредба за реда за плащане на вноската при превишение на националната млечна квота
 • Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура"
 • Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки

Нови актове

 • Наредба № 83 от 30 май 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг
 • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "обществено здраве"
 • Постановление № 140 от 4 юни 2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на министерството на образованието и науката за 2014 г.
 • Постановление № 141 от 4 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
 • Постановление № 142 от 4 юни 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за плащане на вноската при превишение на националната млечна квота, приета с постановление № 187 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 69 от 2008 г.)
 • Постановление № 143 от 5 юни 2014 г. за приемане на наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направ...
 • Постановление № 144 от 6 юни 2014 г. за изменение на постановление № 112 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт (дв, бр. 45 от 2010 г.)
 • Постановление № 145 от 9 юни 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за ...
 • Постановление № 146 от 9 юни 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с постановление № 164 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 64 от 2008 г.)
 • Постановление № 147 от 9 юни 2014 г. за изменение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Указ № 143 от 09.06.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство полена, община симитли, област благоевград
 • Указ № 147 от 11.06.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър
 • Указ № 148 от 11.06.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за подписка между република България и ситигруп глобал маркетс лимитед, ейч ес би си банк пи ел си и джей пи морган секюритиз пи ел си във връзка с емитирането на облигаци...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура" (дв, бр. 39 от 2009 г.)
 • Решение № 481 от 15 януари 2014 г. по административно дело № 2496 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 49 от 2014 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър (дв, бр. 34 от 2000 г.)
 • Закон за ратифициране на договора за подписка между република България и ситигруп глобал маркетс лимитед, ейч ес би си банк пи ел си и джей пи морган секюритиз пи ел си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до рав...