17.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 50

Променени актове

 • Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
 • Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършва...
 • Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
 • Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 59 от 2006 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
 • Постановление № 11 от 3 февруари 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на образованието и науката (за...
 • Постановление № 234 от 27 септември 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на младежта и спорта (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Постановление № 268 от 26 септември 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление при министерския съвет
 • Постановление № 277 от 6 декември 2013 г. за създаване на център за развитие на човешките ресурси и за приемане на правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 65 от 21 март 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на българската академия на науките
 • Правилник за издаване на българските лични документи
 • Правилник за организация на дейността на висшия съдебен съвет и неговата администрация
 • Правилник за организацията на дейността на конституционния съд
 • Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие
 • Правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси
 • Решение по доклада на временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в студентски град в софия
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
 • Указ № 137 от 29.05.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство партизани, община братя даскалови, област стара загора
 • Устройствен правилник на министерството на младежта и спорта

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 36 от 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси (дв, бр. 3 от 1998 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст ...
 • Постановление № 148 от 9 юни 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 268 на министерския съвет от 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление при министерския съвет (дв, бр. 77 от 2011 г.)
 • Постановление № 149 от 10 юни 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 150 от 10 юни 2014 г. за закриване на националния център "европейски младежки програми и инициативи" към министъра на младежта и спорта
 • Постановление № 151 от 11 юни 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за защита от домашното насилие, приет с постановление № 113 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 45 от 2010 г.)
 • Постановление № 152 от 11 юни 2014 г. за изменение на правилника за издаване на българските лични документи, приет с постановление № 13 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 12 от 2010 г.)
 • Постановление № 153 от 11 юни 2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
 • Постановление № 154 от 12 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за българския червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на ислямска република афгани...
 • Постановление № 155 от 12 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 156 от 12 юни 2014 г. за изменение на постановление № 65 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на българската академия на науките (дв, бр. 30 ...
 • Постановление № 157 от 12 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училищ...
 • Постановление № 158 от 12 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
 • Постановление № 159 от 12 юни 2014 г. за изменение на методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с постановление № 92 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 36 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на дейността на всс и неговата администрация (дв, бр. 85 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на конституционния съд (дв, бр. 106 от 1991 г.)
 • Решение № 16705 от 13 декември 2013 г. по административно дело № 12407 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 50 от 2014 г.)
 • Решение № 6 от 10 юни 2014 г. по конституционно дело № 7 от 2014 г.
 • Решение за избиране на членове на сметната палата
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на министерския съвет на република България
 • Споразумение за административно сътрудничество между правителството на република България и правителството на френската република за борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай на трансгранично движение на работн...
 • Споразумение за сътрудничество между министерството на финансите на република България и министерството на финансите на република азербайджан (утвърдено с решение № 303 от 19 май 2014 г. на министерския съвет. в сила от 30 май 2014 г.)
 • Указ № 144 от 09.06.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал стефан динчев янев от длъжността началник на националния военен университет "васил левски" и от военна служба
 • Указ № 145 от 09.06.2014 г. за назначаване на полковник тодор цонев дочев на длъжността началник на националния военен университет "васил левски" и удостояване на полковник тодор цонев дочев с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 149 от 11.06.2014 г. за промяна в указ № 137 от 29 май 2014 г. (дв, бр. 46 от 2014 г.)