6.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 47

Променени актове

 • Закон за лечебните заведения
 • Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
 • Наредба за единната информационна система за противодействие на престъпността
 • Постановление № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на съвет по децентрализация на държавното управление
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до V клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18 о...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 81 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
 • Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
 • Правилник на фонд "научни изследвания"
 • Инструкция № 3261 от 21 декември 2011 г. за достъпа на държавна агенция "национална сигурност" до информационни фондове на министерството на вътрешните работи

Нови актове

 • Закон за допълнение на закона за лечебните заведения (дв, бр. 62 от 1999 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на държавна агенция "национална сигурност" до информационните фондове на министерството на вътрешните работи (дв, бр. 105 от 2011 г.)
 • Наредба № 3 от 30 май 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители (дв, бр. 16 от 2006 г.)
 • Постановление № 132 от 30 май 2014 г. за изменение на постановление № 186 на министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища (дв, бр. 71 от 2010 г.)
 • Постановление № 133 от 30 май 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 157 на министерския съвет от 2013 г. за създаване на съвет по децентрализация на държавното управление (дв, бр. 69 от 2013 г.)
 • Постановление № 134 от 30 май 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с постановление № 262 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 90 от 2009 г.)
 • Постановление № 135 от 31 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
 • Постановление № 136 от 31 май 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 • Постановление № 137 от 31 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника на фонд "научни изследвания" (дв, бр. 73 от 2004 г.)
 • Решение № 238 от 22 май 2014 г. за изменение и допълнение на правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (приети с решение № 1368 от ...
 • Решение № 349 от 30 май 2014 г. за признаване на сдружение "център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 350 от 30 май 2014 г. за признаване на сдружение "асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 351 от 30 май 2014 г. за признаване на сдружение "българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Указ № 138 от 30.05.2014 г. за освобождаване на бригаден генерал тодор николаев коджейков от длъжността началник на националната служба за охрана и от военна служба и назначаване на генерал-лейтенант ангел александров антонов на длъжността началник на ...
 • Указ № 139 от 30.05.2014 г. за освобождаване на полковник калин стоянчев иванов от длъжността заместник-началник на националната служба за охрана и от военна служба, назначаване на полковник юлиан василев харалампиев на длъжността заместник-началник на...
 • Указ № 141 от 02.06.2014 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за лечебните заведения