10.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 48

Променени актове

 • Наредба № 1 от 11 март 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
 • Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и н...
 • Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване
 • Наредба № 15 от 13 април 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
 • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на бълг...
 • Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между република България и държавите - членки на европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и ...
 • Наредба № н-13 от 8 октомври 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в службата на военния аташе към дипломатическите представителства на република България

Нови актове

 • Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между държавна агенция "национална сигурност" и държавната комисия по хазарта
 • Наредба № V-12-1720 от 13 май 2014 г. за едромащабната топографска карта
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специал...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване (дв, бр. 86 и 87 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване (дв, бр. 37 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между република България и държавите - членки на европейския съюз, за определяне на здравния статус на обекти...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-13 от 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в службата на военния аташе към дипломатическите представителства на република България (дв, бр. 80 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяв...
 • Постановление № 138 от 2 юни 2014 г. за създаване на национален съвет по демографска политика към министерския съвет
 • Постановление № 139 от 4 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г.
 • Решение № 240 от 22 май 2014 г. за приемане на списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства
 • Указ № 140 от 31.05.2014 г. за назначаване на полковник николай кирилов петров на длъжността началник на военномедицинската академия и удостояване на полковник николай кирилов петров с висше офицерско звание "бригаден генерал"
 • Указ № 142 от 09.06.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за министерството на вътрешните работи