24.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 52

Променени актове

 • Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на европейския съюз, европейския з...
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд на европейския съюз и от...
 • Постановление № 134 от 5 юли 2010 г. за приемане на методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондов...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
 • Споразумение за сътрудничество между министерството на финансите на република България и министерството на финансите на република азербайджан (утвърдено с решение № 303 от 19 май 2014 г. на министерския съвет. в сила от 26 май 2014 г.)
 • Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани ...

Нови актове

 • Наредба за допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Постановление № 161 от 17 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на националната служба за охрана за 2014 г.
 • Постановление № 162 от 17 юни 2014 г. за изменение и допълнение на методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на евр...
 • Постановление № 163 от 19 юни 2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2014 г.
 • Постановление № 164 от 19 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
 • Решение № 414 от 20 юни 2014 г. за обявяване на 23 юни 2014 г. за ден на национален траур
 • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народни представители
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател бойко борисов и бившия директор на агенция "митници" ...
 • Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични хра...