31.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
 • Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (дв, бр. 54 от 2004 г.)
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
 • Постановление № 215 от 24 юли 2014 г. за допълнение на тарифата за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители, приета с постановление № 92 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 35 от 2006 г.)
 • Постановление № 328 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
 • Тарифа за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители
 • Тарифа за таксите, които се събират от държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за енергетиката (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2007 г.)

Нови актове

 • Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
 • Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
 • Наредба № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 8121з-792 от 29 октомври 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободрява...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (дв, бр. 87 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (дв, бр. 68 от 2014 г.)
 • Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
 • Определение № 10729 от 29 август 2014 г. по административно дело № 10545 от 2014 г. (обн. - дв, бр. 90 от 2014 г.)
 • Постановление № 336 от 24 октомври 2014 г. за приемане на наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
 • Постановление № 337 от 24 октомври 2014 г. за изменение на наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с постановление № 34 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр....
 • Постановление № 338 от 24 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. ...
 • Решение № 10993 от 19 юли 2013 г. по административно дело № 3327 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 90 от 2014 г.)
 • Решение № 1351-нс от 28 октомври 2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в деветнадесети изборен район – русенски
 • Решение за създаване на временна комисия по бюджет и финанси
 • Решение за създаване на временна комисия по правни въпроси