23.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (загл. изм. - дв, бр. 107 от 2013 г.)
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Нови актове

 • Вътрешни правила за реда и работата на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (дв, бр. 57 от 2005 г.)
 • Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2015 г.
 • Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2015 г.
 • Постановление № 3 от 15 януари 2015 г. за допълнение на правилника за устройството и дейността на военномедицинската академия, приет с постановление № 168 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 51 от 2009 г.)
 • Постановление № 4 от 15 януари 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "личен асистент"
 • Постановление № 5 от 16 януари 2015 г. за изменение и допълнение на постановление № 85 на министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (дв, бр. 35 от 2007 г.)
 • Постановление № 6 от 16 януари 2015 г. за изменение и допълнение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, одобрена с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 27 от 1998 г.)
 • Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2015 г.
 • Решение за попълване състава на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
 • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване състава на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
 • Решение за утвърждаване на вътрешните правила за работата на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения