16.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

  • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
  • Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
  • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)
  • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Нови актове

  • Инструкция за отменяне на инструкция № Iз-1261 от 2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на национална служба "пожарна безопасност и защита на населението" - мвр
  • Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на република азербайджан за сътрудничество в областта на опазването на околната среда (утвърден с решение № 806 от 4 декември 2014 г. на министерския съвет. в сила от 11 декември 2014 г.)
  • Наредба за допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (дв, бр. 17 от 2007 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (дв, бр. 33 от 2013 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (дв, бр. 55 от 2004 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2006 г.)