9.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Инструкция № 8121з-582 от 19 септември 2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
 • Наредба № н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на военномедицинската академия
 • Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация
 • Правилник за администрацията в съдилищата
 • Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани ...
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

Нови актове

 • Договор за заем от 08 декември 2014 г. между република България (представлявана от министъра на финансите) и ейч ес би си банк пи ел си, сосиете женерал, ситибанк, ен ей (клон лондон) и "уникредит булбанк" ад - в ролята на регистратори и упълномощени в...
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-582 от 2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в министерството на вътрешните ра...
 • Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
 • Наредба за изменение на наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (дв, бр. 32 от 2014 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-5 от 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на военномедицинската академия (дв, бр. 29 от 2013 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № рд-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (дв, бр. 43 от 2012 г.)
 • Постановление № 453 от 30 декември 2014 г. за приемане на наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за администрацията в съдилищата (дв, бр. 8 от 2014 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (дв, бр. 6 от 2011 г.)
 • Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични хра...