30.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Закон за обществените поръчки
 • Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България (загл. доп. - дв, бр. 58 от 2007 г., загл. изм. - дв, бр. 102 от 2008 г.)
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

Нови актове

 • Закон за допълнение на закона за обществените поръчки (дв, бр. 28 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България (дв, бр. 34 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (дв, бр. 96 от 2009 г.)
 • Постановление № 11 от 23 януари 2015 г. за изменение на правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет, приет с постановление № 58 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 28 от 2010 г.)
 • Постановление № 12 от 23 януари 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
 • Протокол от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. (ратифициран със закон, приет от 41-ото народно събрание на 28 февруари 2013 г. - обн., дв, бр. 27 от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.; изм., бр. 91 от 2013 г. в сила за република България от 23 април 2014 г.)
 • Решение № 1428-нс от 28 януари 2015 г. относно обявяване на лъчезар стаменов никифоров за избран за народен представител в четиринадесети изборен район – пернишки
 • Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, и административния съд - ямбол, както и за специализирания наказателен съд - ямбол, към апелативния съд - бургас, за 2015 г.
 • Указ № 8 от 28.01.2015 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за обществените поръчки