20.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
 • Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота
 • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет
 • Постановление № 120 от 25 юни 2012 г. за създаване на междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
 • Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2002 г., изм. - дв, бр. 20 от 2003 г.)
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Договор № рд-нс-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз
 • Договор № рд-нс-01-4 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз
 • Наредба за допълнение на наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (дв, бр. 108 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (дв, бр. 52 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (дв, бр. 65 от 2007 г.)
 • Постановление № 1 от 13 януари 2015 г. за изменение и допълнение на правилника за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет, приет с постановление № 216 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 116 от 1998 г.)
 • Постановление № 2 от 14 януари 2015 г. за изменение и допълнение на постановление № 120 на министерския съвет от 2012 г. за създаване на междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет (дв, бр. 49 от 2012 г.)
 • Постановление № 7 от 16 януари 2015 г. за изменение и допълнение на постановление № 110 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет (дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Указ № 1 от 08.01.2015 г. за назначаване на христо стефанов полендаков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република иран