10.08.2011 г.

Бр. 61 от 9.08.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
 • Закон за изменение на НПК.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
 • Постановление за Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за признаване на професионални квалификации
 • Наредба за дейността на заложните къщи
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)
 • Кодекс на труда

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи
 • Постановление № 230 от 29 юли 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството, министерството на вътрешните работи, министерството на финансите и на...
 • Постановление № 231 от 1 август 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за държавната собственост, приет с постановление № 254 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 • Постановление № 232 от 1 август 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за дейността на заложните къщи, приета с постановление № 40 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 16 от 2009 г.)
 • Постановление № 233 от 1 август 2011 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по фонда за външните граници от 2010 до 2013 г.
 • Постановление № 234 от 1 август 2011 г. за политиката на република България на участие в международното сътрудничество за развитие
 • Постановление № 235 от 3 август 2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на българската национална телевизия за 2011 г.
 • Решение № 460 от 20 юни 2011 г. за приемане на план за управление на природен парк "златни пясъци"
 • Решение № 464 от 23 юни 2011 г. за приемане на план за управление на природен парк "шуменско плато"
 • Решение № 593 от 1 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, годни за направа на обикновени бетони и строителни разтвори, от находи...
 • Наредба № 43 от 27 юли 2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества
 • Споразумение между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на република Сърбия относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на софтуерен продукт "национален кодификационен инструмент "булкод"(одобре...
 • Указ № 187 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда
 • Указ № 188 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение на наказателно-процесуалния кодекс
 • Указ № 189 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за за ратифициране на споразумението за свободна търговия между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и република Корея, от друга страна
 • Указ № 190 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между република Гърция и република България относно изпълнението на програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
 • Указ № 193 от 03.08.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Указ № 194 от 03.08.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Закон за изменение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (дв, бр. 30 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението за свободна търговия между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и република Корея, от друга страна
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между република Гърция и република България относно изпълнението на програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
 • Решение № 576 от 29 юли 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", ф...
 • Решение № 577 от 29 юли 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция на път ІІ-76 "българин - Харманли" от км 57+727 до км 60+670, на територията на община Харманли, област Хасково
 • Наредба № Із-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол