6.08.2011 г.

Бр. 60 от 5.08.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция.
 • Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Променени актове

 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наказателен кодекс
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за хазарта
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
 • Закон за здравето
 • Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Кодекс за застраховането
 • Закон за държавната финансова инспекция
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за медицинските изделия
 • Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в република България
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина...
 • Постановление № 11 от 3 февруари 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на образованието, младежта и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на образованието, мл...
 • Постановление № 45 от 22 март 2010 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г.
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

Нови актове

 • Инструкция № м-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между министерството на отбраната и министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 223 от 28 юли 2011 г. за откриване на институт "национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" в структурата на химикотехнологичния и металургичен университет - софия, и за закриване на юридическо лице на бюджетна изд...
 • Постановление № 224 от 28 юли 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерския съвет за 2011 г.
 • Постановление № 225 от 28 юли 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2011 г.
 • Постановление № 226 от 28 юли 2011 г. за изменение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 • Постановление № 227 от 28 юли 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 45 на министерския съвет от 2010 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. (дв, бр. 25 ...
 • Постановление № 228 от 28 юли 2011 г. за допълнение на постановление № 84 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане ...
 • Постановление № 229 от 28 юли 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в република България, приета с постановление № 77 на министерския съвет от 2002 г. (дв, б...
 • Поправка
 • Решение за увеличаване и попълване състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение № 165 от 18 март 2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 3 цар калоян", разположена ...
 • Решение във връзка с лятната ваканция на народното събрание за 2011 г.
 • Решение за увеличаване и попълване състава на комисията по културата, гражданското общество и медиитE
 • Решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между република България и международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между национална компания "железопътна инфраструктура" и ...
 • Решение № 100 от 16.06.2011 г. по адм. д. № с-220/2010 г. (обн., дв, бр. 60 от 2011 г.)
 • Указ № 184 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавната финансова инспекция
 • Указ № 185 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс
 • Указ № 186 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Указ № 191 от 29.07.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс (дв, бр. 26 от 1968 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за държавната финансова инспекция (дв, бр. 33 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (дв, бр. 31 от 2007 г.)