27.08.2011 г.

Бр. 66 от 26.08.2011

Най-важното

  • Наредба за производство на ветеринарно-медицински продукти и активни субстанции.

Променени актове

  • Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г.)

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (дв, бр. 49 от 2006 г.)