31.08.2011 г.

Бр. 67 от 30.08.2011

Най-важното

 • Наредба за безвъзмездна финансова помощ по мярка Модернизиране на земеделските стопанства от ПРСС за периода 2007 – 2013 г.

Променени актове

 • Решение № 12-пвр от 18 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на република България на 23 октомври 2011 г.
 • Решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (загл. изм...
 • Приложения към решение № 12-пвр от 18 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на република България на 23 октомври 2011 г.
 • Приложения към решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специал...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (дв, бр. 103 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (...
 • Решение № 521-ми от 25 август 2011 г. относно поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. на цик, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Решение № 537-пвр от 25 август 2011 г. относно поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с решение № 12-пвр от 18 юни 2011 г. на цик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
 • Приложения към решение № 521-ми от 25 август 2011 г. относно поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. на цик, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Приложения към решение № 537-пвр от 25 август 2011 г. относно поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с решение № 12-пвр от 18 юни 2011 г. на цик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.