17.08.2011 г.

Бр. 63 от 16.08.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии.

Променени актове

 • Решение № 172 от 26 март 2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "път II - софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "младост") до км 44+720 (край н...
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота
 • Наредба № н-4 от 20 май 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България
 • Наредба № н-7 от 8 март 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "воен...
 • Наредба № 4 от 1 март 2002 г. за приемане на ученици в националната гимназия за древни езици и култури "константин-кирил философ"
 • Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата
 • Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Нови актове

 • Правилник за прилагане на закона за военната полиция
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (дв, бр. 108 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в националната гимназия за древни езици и култури "константин-кирил философ" (дв, бр. 25 от 2002 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата (дв, бр. 50 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-7 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивил...
 • Постановление № 236 от 3 август 2011 г. за приемане на наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
 • Постановление № 238 от 4 август 2011 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за военната полиция
 • Постановление № 239 от 4 август 2011 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Постановление № 242 от 5 август 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, приет с постановление № 243 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 133 от 1998 г.)
 • Поправка
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на монголия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти(утвърдено с решение № 395 от 6 юни 2011 г. на министерския съвет. в ...
 • Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
 • Указ № 195 от 03.08.2011 г. за освобождаване на бригаден генерал детелин стоянов мажгуров от длъжността заместник-директор на служба "военна информация"
 • Указ № 196 от 03.08.2011 г. за освобождаване на комодор емил василев ефтимов от длъжността командир на военноморската база - варна
 • Приложение № 16 към чл. 18, ал. 6 на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии (обн., дв, бр. 63 0т 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
 • Приложение № 19 към чл. 11, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии (обн., дв, бр. 63 0т 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
 • Приложение № 20 към чл. 21, ал. 4 и чл. 29, ал. 2 на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии (обн., дв, бр. 63 0т 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
 • Приложение № 21 към чл. 21, ал. 5 на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии (обн., дв, бр. 63 0т 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
 • Приложение № 8 към чл. 15, ал. 1 на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии (обн., дв, бр. 63 0т 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)