24.08.2011 г.

Бр. 65 от 23.08.2011

Най-важното

 • Наредба за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път.

Променени актове

 • Правилник за организацията и дейността на националния институт на правосъдието и на неговата администрация (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)
 • Наредба № 24 от 28 февруари 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност
 • Наредба № 5 от 29 юни 2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път
 • Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/Eо - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Нови актове

 • Наредба № 24 от 5 август 2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на република България
 • Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от програмата за развитие на селските райони за периода 20...
 • Наредба за изменение на наредба № 24 от 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност (дв, бр. 21 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/Eо - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път (дв, бр. 55 от 2006 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на националния институт на правосъдието (дв, бр. 76 от 2007 г.)
 • Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
 • Решение № 709 от 4 август 2011 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 92 от 2007 г.)