20.08.2011 г.

Бр. 64 от 19.08.2011

Най-важното

 • Наредба за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 • Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.

Променени актове

 • Решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Наредба № 18 от 10 юни 2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба № 14 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските район...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба № 1 от 17 януари 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност
 • Приложения към решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция "проучване и поддържане на р. дунав"

Нови актове

 • Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност (дв, бр. 8 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни иници...
 • Наредба за изменение на наредба № 18 от 2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос (дв, бр. 58 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване
 • Постановление № 241 от 5 август 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Решение № 610 от 8 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - амфиболити, от находище "али", разположено в землището на с. веринско, община ...
 • Решение № 611 от 8 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "поп кралево", разположено в землището на с. главан, общ...
 • Решение № 612 от 8 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, от находище "кояджика", разположено в землището на с. палаузово, общи...
 • Решение № 613 от 8 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити и тънкопла...
 • Решение № 614 от 8 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "кипилово", разположено в землището на с. кипило...
 • Решение № 202-ми от 12 август 2011 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с решение № 14-ми от 23 юни 2011 г. на цик, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 • Приложения към решение № 202-ми от 12 август 2011 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с решение № 14-ми от 23 юни 2011г. на цик, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 ок