13.06.2011 г.

Бр. 44 от 10.06.2011

Най-важното

 • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
 • Наредба за условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти.

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
 • Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
 • Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2011 г.)

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на института по отбрана
 • Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност
 • Наредба № Iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили (дв, бр. 32 от 2002 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (дв, бр. 13 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти (дв, бр. 75 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на о...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 • Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на република България и правителството на хашемитско кралство йордания за периода 2011 - 2013 г. (одобрена с решение № 183 от 24 март 2011 г. на...
 • Решение № 363 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "шугла", участъци "север" и "юг", разположено в зем...
 • Решение № 364 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "хумни дол" - участък "северен" и участък "южен", раз...
 • Решение № 365 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и пясъчници, от находище "илиина могила" - участък "I" и участък "II", ...
 • Решение № 366 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "самоводене", участък "запад", община велико търново, обла...
 • Решение № 367 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, годни за производство на бетон и варови разтвори, от находище "старо оря...
 • Решение № 368 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "мелницата", разположено в землището на с. желез...
 • Решение № 369 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "коневец", разположено в землището на с. коневец, община "...
 • Решение № 2264 от 15.02.2011 г. по адм. д. № 12207/2010 г. (обн., дв, бр. 44 от 2011 г.)
 • Указ № 120 от 26.05.2011 г. за награждаване на г-н гауденц руф с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 121 от 26.05.2011 г. за награждаване на г-н сацуки еда с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 122 от 26.05.2011 г. за награждаване на проф. ву хъонг - заместник-председател на дружеството за приятелство виетнам - България, с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Наредба № н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Наредба № 3 от 30 май 2011 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител