29.06.2011 г.

Бр. 49 от 28.06.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите.
 • Наредба за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2007 – 2013 г.

Променени актове

 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
 • Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "медицински стандарти по обща медицинска практика"
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 339 от 30 декември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

Нови актове

 • Наредба за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението
 • Инструкция № и-1 от 14 юни 2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на република България
 • Наредба № 7 от 23 юни 2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на циви...
 • Постановление № 172 от 20 юни 2011 г. за приемане на наредба за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението
 • Постановление № 173 от 20 юни 2011 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 • Решение за откриване на филиал - хасково, в структурата на тракийския университет - стара загора
 • Решение по годишен доклад за дейността на комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.
 • Решение № 463 от 20 юни 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, годна за пътни основи и пълнител на бетони, от находище "каваклъка" - ...
 • Споразумение между република България и република унгария за сътрудничество в областта на превенцията и борбата с престъпността (утвърдено с решение № 100 от 18 февруари 2011 г. на министерския съвет. в сила от 9 юни 2011 г.)
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 • Инструкция № Iз-1527 от 10 юни 2011 г. за организацията и дейността на специализирания отряд "въздушно наблюдение" в главна дирекция "гранична полиция" - мвр