8.06.2011 г.

Бр. 43 от 7.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
 • Решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Променени актове

 • Закон за чужденците в република България
 • Закон за частната охранителна дейност
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за признаване на професионални квалификации
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за горите
 • Наредба за националния геоложки фонд (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2011 г.)
 • Закон за насърчаване на заетостта

Променени актове

 • Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по закона за марките и географските означения
 • Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • Наредба № 4 от 27 май 2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на зд...
 • Наредба № рд-07-2 от 25 май 2011 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 - 7, чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Постановление № 147 от 26 май 2011 г. за приемане на списък на оръжията и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • Постановление № 151 от 30 май 2011 г. за приемане на наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по закона за марките и географските означения
 • Постановление № 152 от 30 май 2011 г. за приемане на наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • Постановление № 153 от 30 май 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за националния геофонд, приета с постановление № 264 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)
 • Постановление № 154 от 2 юни 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Решение за промени в ръководството и състава на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 • Решение за създаване на временна комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на конституцията на република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 г. от група народни представители
 • Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • Списък на оръжията
 • Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор за попълване на квотата на народното събрание във висшия съдебен съвет
 • Решение за приемане на енергийна стратегия на република България до 2020 г.
 • Указ № 125 от 01.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност
 • Указ № 126 от 01.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта
 • Закон за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност (дв, бр. 15 от 2004 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта (дв, бр. 112 от 2001 г.)
 • Енергийна стратегия на република България до 2020 г.