22.06.2011 г.

Бр. 47 от 21.06.2011

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

Променени актове

 • Закон за държавната собственост
 • Закон за железопътния транспорт
 • Закон за енергетиката
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 47 от 1 март 2004 г. за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията и на наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба № 27 Oт 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите ...

Нови актове

 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Правилник за устройството и дейността на комендантство - мо
 • Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
 • Наредба № н-16 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - логистик"
 • Наредба № н-17 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - администратор"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за р...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 27 от 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствените продукти (дв, бр. 54 от 2007 г.)
 • Постановление № 161 от 14 юни 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 162 от 16 юни 2011 г. за откриване на факултет "информационни науки" в структурата на университета по библиотекознание и информационни технологии - софия
 • Решение за промяна в състава на постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление
 • Решение за попълване състава на постоянната комисия по околната среда и водите
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на министерския съвет на република България с министър-председател бойко борисов
 • Решение № 427 от 16 юни 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1 нови пазар", разположена на територията на областите ра...
 • Указ № 144 от 20.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи
 • Указ № 145 от 20.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за железопътния транспорт
 • Указ № 146 от 20.06.2011 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на общини и кметства
 • Закон за изменение и допълнение на закона за железопътния транспорт (дв, бр. 97 от 2000 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи (дв, бр. 17 от 2006 г.)