14.06.2011 г.

Бр. 45 от 14.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за лечебните заведения.
 • Постановление за реда за финансово подпомагане на общините от „ФЛАГ“.

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (КСО) (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за здравето
 • Закон за съдебната власт
 • Изборен кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)

Променени актове

 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между република България (по-нататък наричана за краткост "България") и кралство норвегия (по-нататък нари...
 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2004 - 2009 между република България (наричана по-нататък "страна-бенефициент") и исландия, княжество лихтенщайн и кралство норвегия (на...
 • Наредба № 25 от 24 август 2010 г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - техник"
 • Постановление № 155 от 6 юни 2011 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от фонда за органите на местното самоуправление в България "флаг" - еад
 • Решение за промяна в състава на постоянната комисия по труда и социалната политика
 • Решение за промяна в състава на постоянната комисия по земеделието и горите
 • Решение за приемане на правила за процедурата относно обсъждане и приемане на законопроекта за изменение и допълнение на конституцията на република България
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Решение по доклада за дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2010 г.
 • Решение № 7 от 31 май 2011 г. по конституционно дело № 21 от 2010 г.
 • Указ № 127 от 08.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на изборния кодекс
 • Указ № 128 от 08.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение на закона за лечебните заведения
 • Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс (дв, бр. 9 от 2011 г.)
 • Закон за изменение на закона за лечебните заведения (дв, бр. 62 от 1999 г.)