25.06.2011 г.

Бр. 48 от 24.06.2011

Най-интересното

 • Наредба за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции.
 • Наредба за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.
 • Наредба за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Променени актове

 • Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Наредба за изменение на наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (дв, бр. 6 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (дв, бр. 38 от 2008 г.)
 • Постановление № 163 от 16 юни 2011 г. за закриване на технологичния колеж - софия, в структурата на химикотехнологичния и металургичен университет - софия
 • Постановление № 164 от 16 юни 2011 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на финансите, приет с постановление № 249 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Правилник за организацията и дейността на обществения съвет по правата на пациента
 • Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности
 • Постановление № 165 от 16 юни 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на република България, приет с постановление № 151 на министерския съвет от 1992 г. (дв, бр. 66 от...
 • Постановление № 166 от 17 юни 2011 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по трансплантация по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, закона за здравето и закона за лечебните заведения
 • Постановление № 167 от 17 юни 2011 г. за приемане на наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Постановление № 168 от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им
 • Постановление № 169 от 17 юни 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерския съвет за 2011 г.
 • Постановление № 170 от 17 юни 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 171 от 17 юни 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча, приет с постановление № 151 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 58 от 2001 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на куиппд (дв, бр. 43 от 2008 г.)
 • Решение № 429 от 16 юни 2011 г. за признаване на сдружение "българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 430 от 16 юни 2011 г. за признаване на сдружение "център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 431 от 16 юни 2011 г. за признаване на сдружение "асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 458 от 17 юни 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "марица" оризово - капитан андреево, участък "любимец - капитан андреево" от км 89+100 до км 108+260, подучастък...
 • Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по трансплантация по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, закона за здравето и закона за лечебните заведения
 • Указ № 129 от 08.06.2011 г. за награждаване на г-жа зохара кампаньола с орден "мадарски конник" втора степен
 • Указ № 134 от 08.06.2011 г. за награждаване на проф. никола петров николов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 138 от 08.06.2011 г. за награждаване на проф. цветан желязков цветков с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 147 от 20.06.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на хартата на международния енергиен форум
 • Указ № 148 от 20.06.2011 г. за обнародване на закона за военната полиция
 • Указ № 162 от 22.06.2011 г. за награждаване на генерал-лейтенант димитър радославов димитров с орден "за военна заслуга" първа степен
 • Указ № 163 от 22.06.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменението на заемното споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Закон за военната полиция
 • Указ № 164 от 22.06.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменението на заемното споразумение "проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Закон за ратифициране на хартата на международния енергиен форум
 • Закон за ратифициране на изменението на заемното споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Закон за ратифициране на изменението на заемното споразумение "проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Решение № 12-пвр от 18 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на република България на 23 октомври 2011 г.
 • Приложения към решение № 12-пвр от 18 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на република България на 23 октомври 2011 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)

Нови актове

 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Устройствен правилник на министерството на образованието, младежта и науката
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (загл. доп. - дв, бр. 36 от 2009 г.)
 • Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на република България
 • Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча