20.09.2011 г.

Бр. 73 от 20.09.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
 • Наредба относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

Променени актове

 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за концесиите
 • Закон за защита на конкуренцията
 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Отменени актове

 • Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (дв, бр. 109 от 1999 г.)
 • Постановление № 261 от 9 септември 2011 г. за преобразуване на педагогическия колеж - враца, в структурата на великотърновския университет "св. св. кирил и методий" във филиал
 • Постановление № 263 от 15 септември 2011 г. за промяна на предназначението на неусвоените от българската академия на науките средства, предоставени в изпълнение на постановление № 320 на министерския съвет от 2008 г. за предоставяне на допълнителни сре...
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Решение № 684 от 13 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - медно-златни руди, от находище "асарел" - участък "запад", разположен...
 • Решение № 688 от 15 септември 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "хемус" софийски околовръстен път - пътен възел "яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с....
 • Решение № 693 от 17 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "чатала", разположено в землището на с. же...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на малта за взаимна защита и обмен на класифицирана информация (утвърдено с решение № 487 от 30 юни 2011 г. на министерския съвет. в сила от 4 юли 2011 г.)
 • Указ № 200 от 13.09.2011 г. за обнародване на закона за изменение на закона за защита на конкуренцията
 • Закон за изменение на закона за защита на конкуренцията (дв, бр. 102 от 2008 г.)
 • Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби