2.09.2011 г.

Бр. 68 от 2.09.2011

Най-важното

  • Наредба за контрола от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.
  • Постановление за изменение на Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Променени актове

Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
Решение № 709 от 4 август 2011 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 92 от 2007 г.)
Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
Инструкция № я-966 от 11 май 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба
Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от програмата за развитие на селските райони за периода 20...

Нови актове

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № я-966 от 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба (дв, бр. 38 от 2010 г.)
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе...
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (дв, бр. 15 от 2010 г.)
Постановление № 240 от 4 август 2011 г. за изменение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 112 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 51 от 2003 г.)
Постановление № 243 от 25 август 2011 г. за изменение на постановление № 86 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители...
Постановление № 244 от 25 август 2011 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България, приет с постановление № 46 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 25 от 2010 г.)
Постановление № 245 от 25 август 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към ...
Поправка
Решение № 627 от 25 август 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", фаза 2...
Спогодба между правителството на република България и правителството на държавата катар за въздушни съобщения (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 21 януари 2010 г. - дв, бр. 9 от 2010 г. в сила от 11 февруари 2010 г.)