16.09.2011 г.

Бр. 72 от 16.09.2011

Най-важното

 • Наредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Променени актове

 • Постановление № 236 от 27 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от европейския фонд за регионално...
 • Постановление № 258 от 7 септември 2011 г. за изменение на постановление № 236 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на българската иконом...
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Нови актове

 • Инструкция № и-4 от 30 август 2011 г. за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба "военна информация"
 • Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евро-атлантическатA интеграция между правителството на република България и правителството на република македония (одобрен с решение № 648 от 31 август 2011 г. на министерския съвет. ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 200...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Постановление № 260 от 8 септември 2011 г. за изменение на постановление № 125 на министерския съвет от 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (дв, бр. 48 от 2006 г.)
 • Постановление № 262 от 13 септември 2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на българската национална телевизия за 2011 г.
 • Поправка
 • Решение за приемане на доклад за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия за периода 20 декември 2010 г. - 20...
 • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на република България и правителството на ислямска република пакистан (утвърдено с решение № 410 от 10 юни 2011 г. на министерския съвет. в сила от 23 август 2011 г.)
 • Решение № 686 от 13 септември 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма", лот 1, от км 305+220,53 до км 322+000" на територията на област перник и област кюстендил
 • Приложение № 1 към т. 1 на решение № 686 от 13 септември 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма", лот 1, от км 305+220,53 до км 322+000" на територията на област перни...