30.09.2011 г.

Бр. 76 от 30.09.2011

Най-важното

 • Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 • Инструкция за обмен на информация между НАП и МОСВ за обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания.

Променени актове

 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 200...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....
 • Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Нови актове

 • Инструкция № Iз-2401 от 16 септември 2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали
 • Инструкция за отменяне на инструкция № вп-5400 от 2009 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "военна полиция" (дв, бр. 86 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (д...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на с...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2...
 • Поправки
 • Протокол № 7 към конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (*) (ратифициран със закон, приет от хххVІІІ народно събрание на 12 октомври 2000 г. - дв, бр. 87 от 2000 г. в сила за република България от 1 февруари 2001 г.)
 • Решение № 609 от 5 август 2011 г. за изменение и допълнение на националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно...
 • Инструкция № и-1 от 14 септември 2011 г. за обмен на информация между националната агенция за приходите и министерството на околната среда и водите във връзка с обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания