8.09.2011 г.

Бр. 69 от 8.09.2011

Най-важното

  • Решение за възлагане на Сметната палата на одит по бюджетната субсидия на партиите.

Променени актове

  • Закон за администрацията
  • Закон за дипломатическата служба

Нови актове

  • Решение по годишния доклад за дейността на българската академия на науките за 2010 г.
  • Решение за възлагане на сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в 41-ото народно събрание са декларирали принадлежност
  • Указ № 199 от 01.09.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за дипломатическата служба
  • Закон за изменение и допълнение на закона за дипломатическата служба (дв, бр. 78 от 2007 г.)