10.09.2011 г.

Бр. 70 от 9.09.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда.
 • Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в транспорта.

Променени актове

 • Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (загл. изм. - дв, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
 • Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца"
 • Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
 • Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод"
 • Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

Нови актове

 • Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга
 • Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (дв, бр. 37 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (дв, бр. 41 от 2003 г.)
 • Постановление № 246 от 30 август 2011 г. за изменение на постановление № 280 на министерския съвет от 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца" (дв, бр. 96 от 2004 г.)
 • Постановление № 247 от 30 август 2011 г. за приемане на наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
 • Постановление № 248 от 30 август 2011 г. за приемане на наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
 • Постановление № 249 от 30 август 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с постановление № 267 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 9 от 200...
 • Постановление № 250 от 30 август 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод", приета с постановление № 91 на министерския с...
 • Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти
 • Постановление № 251 от 30 август 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на културата за 2011 г.
 • Решение № 638 от 30 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти, от находище "айселана" - участък "айселана 2", р...
 • Решение № 639 от 30 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "горно лешко" - участък "скалата", разположено в землищ...
 • Решение № 640 от 30 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, годни за трошени фракции за пътно строителство и направа на обикнов...
 • Решение № 641 от 30 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства, от находище "шахоница", община рудозем, област смолян
 • Решение № 642 от 30 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от закона за подземните богатства, в участък "ракитна" - находище "пирински въглищен басейн", разположен в землищата на ...
 • Решение № 681 от 21 юли 2011 г. за изменение и допълнение на техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (обн., дв, бр. 88 от 2007 г.)
 • Наредба № рд-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
 • Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
 • Наредба № н-21 от 17 август 2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на република България