13.09.2011 г.

Бр. 71 от 13.09.2011

Най-важното

 • Решение за избиране на управител на НОИ.

Променени актове

 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Тарифа за таксите, които се събират от националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2011 г.)
 • Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България
 • Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на европейския съюз в областта на енергетиката, на институции на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.201...
 • Постановление № 236 от 27 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от европейския фонд за регионално...
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
 • Постановление № 65 от 17 март 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
 • Наредба № Iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация
 • Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., доп. - дв, бр. 66 от 2010 г.)

Нови актове

 • Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис
 • Наредба № 3 от 29 август 2011 г. за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на моторни превозни средства
 • Наредба № 4 от 3 септември 2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 4...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България (дв, бр. 104 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (дв, бр. 43 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация (дв, бр. 81 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (дв, бр. 55 от 2001 г.)
 • Постановление № 252 от 1 септември 2011 г. за допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 253 от 1 септември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на европейските общности в областта на енергетиката, на институц...
 • Постановление № 254 от 7 септември 2011 г. за осигуряване на средства за издръжка на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2011 г.
 • Постановление № 255 от 7 септември 2011 г. за изменение на тарифата за таксите, които се събират от националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните, приета с постановление № 167 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр....
 • Постановление № 256 от 7 септември 2011 г. за изменение на постановление № 65 на министерския съвет от 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройство...
 • Постановление № 257 от 7 септември 2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на министерството на вътрешните работи и министерството на правосъдието за 2011 г.
 • Постановление № 258 от 7 септември 2011 г. за изменение на постановление № 236 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на българската иконом...
 • Постановление № 259 от 7 септември 2011 г. за приемане на наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис
 • Решение за избиране на управител на националния осигурителен институт
 • Решение № 650 от 31 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "бояново", разположено в землището на с. бояново, общин...
 • Решение № 651 от 31 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "градец", участъци "южен" и "градище", разположено в зе...
 • Решение № 652 от 31 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "горно лешко" - участък "велковци", разположено в земли...
 • Решение № 673 от 7 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - трахити и трахитови туфи, от находище "житосвят", разположено в землищата н...
 • Указ № 197 от 30.08.2011 г. за награждаване на тодор цветков симов с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 198 от 30.08.2011 г. за награждаване на димитър иванов златанов с орден "стара планина" първа степен