27.09.2011 г.

Бр. 75 от 27.09.2011

Най-важното

 • Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Променени актове

 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по закона за електронните съобщения
 • Наредба № н-3 от 15 март 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните пре...
 • Инструкция № Iз-1143 от 4 май 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи

Нови актове

 • Инструкция за изменение на инструкция № Iз-1143 от 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 38 от 2011 г.)
 • Инструкция № и-5 от 7 септември 2011 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 7 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
 • Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоат...
 • Постановление № 264 от 19 септември 2011 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по закона за електронните съобщения, приета с постановление № 336 на министерския съвет ...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (дв, бр. 1 от 2009 г.)
 • Програмно споразумение по програмата за европейски флот за въздушен транспорт (ефвт) (одобрено с решение № 324 от 19 май 2011 г. на министерския съвет. в сила за република България от 23 май 2011 г.)
 • Решение № 694 от 17 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вулкански туфизити "олигомикт", от находище...
 • Указ № 201 от 16.09.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на акта за изменение на конституцията на международния съюз по далекосъобщения и на акта за изменение на конвенцията на международния съюз по далекосъобщения
 • Указ № 202 от 16.09.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и секретариата на инициативата еврика
 • Закон за ратифициране на акта за изменение на конституцията на международния съюз по далекосъобщения и на акта за изменение на конвенцията на международния съюз по далекосъобщения
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и секретариата на инициативата еврика
 • Конвенция по касетъчните боеприпаси (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 10 февруари 2011 г. - дв, бр. 16 от 2011 г. в сила за република България от 1 октомври 2011 г.)