1.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

  • Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз 
  • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
  • Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги

Нови актове

  • Инструкция № Iз-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения 
  • Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества 
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.) 
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 77 от 2006 г.) 
  • Постановление № 292 от 21 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги, приета с постановление ... 
  • Протокол за сътрудничество в областта на туризма между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и министерството на културата и туризма на република гърция (утвърден с решение № 706 от 19 септември 2011 г. ...